Reklamácie

Kategórie
 
 
 
 
Úvod > Reklamácie
 

Reklamácie

Ak chcete reklamovať doručený tovar, informujte nás o tom, a radi s vami dohodneme spôsob, ako reklamáciu vyriešiť. Reklamácie spojené s výmenou tovaru zásadne riešime po vrátení zásielky. Zásielku nám môžete vrátiť späť obyčajným balíkom na našu adresu (Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava). Do balíka nezabudnite priložiť sprievodný list a príp. kópiu daňového dokladu, ktorú sme poslali spolu s tovarom, a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme alebo vám vrátime peniazePoštovné a iné poplatky nevraciame.

Reklamácie pri nedodaní časopisu uplatňujte po expedícii nasledujúceho čísla, a to do 10 dní.

V prípade, že sa tovar „stratil“ medzi odoslaním a prijatím, overte si zásielku u vášho doručovateľa. Ak zistíte, že pre vás zásielku nemá, informujte nás. Reklamáciu o nedodaní tovaru realizujeme my priamo u Slovenskej pošty, pritom sa riadime jej pravidlami vybavovania reklamácií.

Reklamácie sa vzťahujú iba na tovar objednaný v internetovom obchode na www.press.sk, teda nie na publikácie zakúpené v kníhkupectve alebo iných internetových obchodoch.

Na akékoľvek otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme

  • e-mailom

            oddelenie kníh: knihy@press.sk
            oddelenie predplatného: predplatne@press.sk

  • telefonicky na linke 

​            oddelenie kníh: 02 / 6720 1951-2

            oddelenie predplatného: 02 / 6720 1931-3
            ostatný tovar: 02 / 6720 1951-2

  • písomne - poštou, na adrese MAGNET PRESS Slovakia, P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@press.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj periodickej tlače            
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových  záznamov, kníh alebo   počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

 Ak spotrebiteľ nerozbalil ochranný obal, môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na tieto kontakty: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava, telefón: +421-2-67201951 alebo +421-2-67201911 , fax: +421-2-67201910, magnet@press.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť na tejto stránke. Ako číslo zmluvy uveďte prosím číslo objednávky.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom aký ste použili pri Vašej platbe. 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Platba za predplatné bude vrátená po odrátaní storno poplatku a poplatkov za spracovanie platby (TrustPay, TrustCard). Pred vystavením dobropisu bude ešte zaslané najbližšie číslo periodika, ktoré už bolo pre zákazníka objednané u vydavateľa.

3. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste osobne na našu adresu: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8,  851 04 Bratislava, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Prosím berte na vedomie, že podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil. 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY si môžete stiahnuť TU >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia