Ochrana osobných údajov

Kategórie
 
 
 
 
Úvod > Ochrana osobných údajov
 

Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade s uplným znením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 84/2014 Z.z.  súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky, dodania tovaru a priameho marketingu a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. V prípade odoslania objednávky predplatného časopisov, ktorých vydavateľ má sídlo v Českej republike kupujúci udeľuje predávajúcemu i súhlas na poskytnutie svojich osobných údajov príslušnému vydavateľovi v Českej republike za účelom správy a kontroly plnenia dohôd o predplatnom a priameho marketingu. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej  predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

1.    Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

2.    Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

3.    Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

4.    Plnenie dohôd o predplatnom, počas zaplateného obdobia

5.    Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

6.    Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia